DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Phú Thọ (từ 690-700)

Đăng lúc: 26-02-2021 1:39 Chiều - Đã xem: 32 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
690 NGUYỄN THỊ CHUYỀN 1946   C2475 Đội 247 12/1/1973
691 LÊ VĂN GIÁP 1954 Phong Châu – Phù Ninh C2472 Đội 247 22-12-1972
692 BÙI HUY HÙNG 1947 Văn Bản – Sông Thao   16-06-1968
693 NGUYỄN THỰC PHẨM 1940 Phượng Vỹ – Sông Thao   13-06-1968
694 TRẦN QUANG PHŨ   Phong Châu – Phù Ninh C2472 Đội 247 22-12-1972
695 TRIỆU QUANG PHÚC 1948   C2475 Đội 247 12/1/1973
696 TRẦN HỮU TOÀN 1947 Bảo Thanh – Phù Ninh   12/6/1968
697 NGUYỄN VĂN TOẢN   TạXá-SôngThao C252 Đội 225 25-12-1972
698 NGUYỄN VĂN TUYÊN   An Đạo – Sông Thao C2472 Đội 247 22-12-1972
699 VŨ QUANG VIÊN   Kim Đức – Sông Thao C2472 Đội 247 22-12-1972
700 NGUYỄNQUANG VIỄN 1954   C2475 Đội 247 12/1/1973

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong