Di tích quốc gia ở tỉnh Vĩnh Phúc (Đồng bằng Bắc Bộ)

Đăng lúc: 01-05-2020 5:51 Chiều - Đã xem: 380 lượt xem In bài viết

TT Di tích Vị trí Mục / Hạng Năm công nhận Ghi chú
1 Khu thắng cảnh Tây Thiên (bao gồm Đền Mẫu Sinh, Đền cô đền cậu Tây Thiên, Đền Thượng, Đền Thõng (đền Tây Thiên), và Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên) Đại Đình, Tam Đảo Di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt 1991 Di tích quốc gia đặc biệt năm 2015
2 Đình Đạm Xuyên Tiền Châu, Phúc Yên Di tích lịch sử, văn hóa 2003  
3 Chiến khu Ngọc Thanh (bao gồm núi Thằn Lằn, nhà cụ Lý Thị Hai, Đồng Dè, rừng Móc Son, khe núi Đá Đen và thung lũng Đá Bia) Ngọc Thanh, Phúc Yên Di tích lịch sử, cách mạng 1995  
4 Chùa Bảo Sơn Nam Viêm, Phúc Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
5 Đình Khả Do Nam Viêm, Phúc Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
6 Đình Cao Quang Cao Minh, Phúc Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
7 Đền Ngô Miễn Phúc Thắng, Phúc Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1991  
8 Đình Sen Hồ Thái Hòa, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
9 Đền thờ Trần Nguyên Hãn Sơn Đông, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1984  
10 Đền thờ Đỗ Khắc Chung Sơn Đông, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
11 Chùa Vĩnh Phúc Sơn Đông, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
12 Đình Tây Hạ Bàn Giản, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
13 Chùa Đông Lai Bàn Giản, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
14 Đền Triệu Thái Đồng Ích, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
15 Đình Ngõa Văn Quán, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
16 Đình Đình Chu Đình Chu, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
17 Đình Thạch Trục Lập Thạch, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
18 Chùa Am Sơn Đông, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
19 Chùa Sùng Khánh (chùa Báo Thiên)[76] Tiên Lữ, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 2015  
20 Đình Tiên Lữ Tiên Lữ, Lập Thạch Di tích lịch sử, văn hóa 2000  
21 Tháp Bình Sơn Tam Sơn, Sông Lô Di tích kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, đặc biệt 1962 Di tích quốc gia đặc biệt năm 2015
22 Đình Hương Canh Hương Canh, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1964  
23 Đình Ngọc Canh Hương Canh, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1984  
24 Đình Tiên Hường Hương Canh, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1984  
25 Chùa Kính Phúc Hương Canh, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 2000  
26 Đền Xuân Lãng Thanh Lãng, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 2000  
27 Chùa Quảng Hựu Thanh Lãng, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
28 Đền Thánh Mẫu Thanh Lãng, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
29 Cụm di tích thờ Lý Nam Đế (gồm Đình Mộ Đạo, Bảo Đức, Đại Phúc) Đạo Đức, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
30 Chùa Can Bi Phú Xuân, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
31 Đình Quất Lưu Quất Lưu, Bình Xuyên Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
32 Chùa Tùng Vân Thổ Tang, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
33 Đình Thổ Tang Thổ Tang, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1964  
34 Đình Bích Chu An Tường, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1990  
35 Đình Thủ Độ An Tường, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
36 Đình Cam Giá An Tường, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
37 Miếu Trúc Lâm Thổ Tang, Vĩnh Tường Di tích kiến trúc, nghệ thuật 2015  
38 Đình Phương Viên Thổ Tang, Vĩnh Tường Di tích kiến trúc, nghệ thuật 2015  
39 Đền Phú Đa Lũng Hòa, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1984  
40 Đình Hòa Loan Lũng Hòa, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
41 Cụm di tích thờ Lê Ngọc Chinh (đền Ngòi, đình Đông, đình Nam) Lũng Hòa, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
42 Đền Đuông Bồ Sao, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
43 Chùa Thượng Trưng Thượng Trưng, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
44 Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vĩnh Tường Bình Dương, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1995  
45 Chùa Hoa Dương Tuân Chính, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
46 Đình Tuân Lộ Tuân Chính, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 2003  
47 Đình và chùa Vĩnh Sơn Vĩnh Sơn, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 2000  
48 Đình Sông Kênh Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường Di tích lịch sử, văn hóa 2003  
49 Đền Thính Tam Hồng, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
50 Đền Tranh Trung Nguyên, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
51 Đền Đồng Lạc Đồng Văn, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
52 Đình Yên Lạc Đồng Văn, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
53 Đình Hùng Vĩ Đồng Văn, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
54 Chùa Tiền Môn Đồng Văn, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
55 Chùa Đại An Đồng Văn, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 2000  
56 Đình Tri Chỉ Đồng Cương, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
57 Đình Yên Nội Văn Tiến, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1993  
58 Chùa Biện Sơn Yên Lạc, Yên Lạc Di tích lịch sử, văn hóa 1996  
59 Di tích khảo cổ học Đồng Đậu Yên Lạc, Yên Lạc Di tích khảo cổ 2000  
60 Đình Thứa Thượng Duy Phiên, Tam Dương Di tích lịch sử, văn hóa 1994  
61 Đình Phú Vinh Duy Phiên, Tam Dương Di tích lịch sử, văn hóa 2001  
62 Chùa Hà Tiên Định Trung, Vĩnh Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1995  
63 Chùa Tích Sơn Tích Sơn, Vĩnh Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1992  
64 Đình Đông Đạo Đồng Tâm, Vĩnh Yên Di tích lịch sử, văn hóa 1994  

Theo vi.winkipedia.org