Hội Cựu TNXP 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết thi đua