Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kính thưa các vị đại biểu!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội Cựu TNXP Việt Nam tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, các đồng chí và đồng đội về dự hội nghị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Tôi rất nhất trí với báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn do Ban Tổ chức trình bầy. Các hoạt động của Hội rất súc tích, sinh động, sáng tạo để có những thành tích như ngày hôm nay. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi xin hoan nghênh và chúc mừng các đồng chí.

Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) khẳng định “Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng”. Vậy Tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể của nước ta; Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp tinh hoa của dân tộc và trí tuệ của thời đại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ các điều kiện lịch sử, xã hội và gia đình của Bác: Đất nước ta bị chìm đắm dưới gót giày của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; các nước trên thế giới đang đấu tranh để giải phóng dân tộc, giải phóng ách nô lệ của thực dân; gia đình và quê hương Bác có truyền thống yêu nước, mà Bác phải chứng kiến sự đau khổ, lầm than của dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lê Nin đi tìm đường cứu nước của Bác đầu thế kỷ XX. Bác đã tìm thấy chủ nghĩa Mác- Lê Nin và con đường cách mạng, là sự tiếp thu và vận dụng tài tình lý luận chủ nghĩa Mác – Lê Nin.

Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống của dân tộc về lòng yêu nước, ý chí kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước; là tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lạc quan, yêu đời, dũng cảm, thông minh, sáng tạo của nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại: văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và các tinh túy, tiến bộ của nho giáo, phật giáo, thiên chúa giáo, tư tưởng dân chủ của phương Tây. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn bắt nguồn từ quan điểm, phẩm chất cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, sự khổ công học tập, chiếm lĩnh tri thức của nhân loại, của thời đại. Đó là ý chí của một nhà yêu nước, một chiến sỹ cộng sản nhiệt thành cách mạng. Nó được hình thành từ nhỏ cho đến khi lớn lên đi tìm đường cứu nước, tiếp cận với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển và hiện thực hóa trong quá trình lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam tiến tới thống nhất đất nước. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là vận dụng chủ nghĩa Max- Lê Nin ở cách mạng Việt Nam, cái cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ.

Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều chuyên đề:

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, và xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Mỗi một chuyên đề có một nội hàm sâu sắc, Đảng và Nhà nước ta phải nghiên cứu vận dụng; các hội quần chúng phải thấm nhuần tư tưởng của Bác để học tập và làm theo.

Về đạo đức của Bác:

Học Bác là học đạo đức trong sáng. Với ý thức sâu sắc về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trong Di chúc Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Người còn dạy: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm sỉ, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ”; “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông/ Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc/ Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính/ Thiếu một mùa, thì không thành trời/ Thiếu một phương, thì không thành đất/ Thiếu một đức, thì không thành người.”

Về phong cách của Bác:

Học Bác là học phong cách làm việc khoa học, khiêm tốn, gương mẫu, sâu sát, gần gũi dân, nói đi đôi với làm …; với sự tự tin tuyệt đối vào sự nghiệp và thắng lợi của cách mạng Việt Nam (Bác đã dự đoán Việt Nam độc lập năm 1945, Bắc Nam thống nhất năm 1975). Bác lúc nào cũng ung dung, tự tại, giữ vững thế của mình trong đối nội và đối ngoại. Với dân thì chăm lo, ân cần, với địch thì kiên quyết, khôn khéo, với đồng chí, đồng đội thì tôn trọng, với bạn bè quốc tế thì là tinh thần trong sáng, thủy chung. Bác là một vĩ nhân của nhân loại.

          Kính thưa các vị đại biểu!

Hội nghị tổng kết hôm nay, nhằm ôn lại những việc đã học được, làm được theo Bác, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục vươn lên, đề ra những nhiệm vụ mới trong thời gian tới để tiếp tục học theo Bác, làm theo Bác. Tôi đã dự sơ kết 3 năm lần trước, sau sơ kết Hội hoạt động rất sáng tạo, đặc biệt là chương trình 4 đột phá. Tổng kết đã nêu rõ được 8 nội dung mà Hội và các tổ chức của Hội, hội viên học và làm theo Bác. Kết quả đáng mừng, thành tích và khen thưởng có nhiều. Những đánh giá rất sát tình hình thực tế, xác đáng. Tồn tại cần khắc phục đã rõ. Nhiệm vụ đề ra trong 5 năm tới cũng rất nặng nề, các giải pháp cũng thiết thực, tôi không nhắc lại.

Thường trực TW Hội đề nghị thêm một số vấn đề lớn sau đây:

– Gìành và giữ độc lập là 2 tiến trình khó khăn nhất trong quá trình phát triển của đất nước. Cần phải giáo dục cho con cháu chúng ta hiểu rõ vấn đề này để lớp trẻ có trách nhiệm với Tổ tiên, với dân tộc, với cách mạng và với chính ông bà mình trong quá trình dựng nước và giữ nước;

– Phải phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của toàn dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân và dân được thụ hưởng;

– Đổi mới trong quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt là xây dựng kinh tế. Nhất là chuyển đổi cơ cấu công, nông nghiệp, đầu tư nước ngoài để trở thành một nước phát triển, không còn là nước công nghiệp, nông nghiệp lạc hậu. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, chống xâm hại của ngoại lai;

– Tích cực xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Xây dựng thể chế mới, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng một nền hành chính quốc gia kỹ thuật số vững mạnh, một nền kinh tế số phát triển, mọi người đều có việc làm, đều có thu nhâp, hạnh phúc, Việt Nam trở thành một nước đáng sống;

– Hội là tập hợp lực lượng của các cựu TNXP tham gia  kháng chiến giải phóng dân tộc,  bảo vệ Tổ quốc, khôi phục kinh tế sau chiến tranh, phải gương mẫu đi đầu trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, noi gương cho con cháu; thực hiện tốt chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội; phát huy vai trò làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giầu chính đáng; thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của Hội và Mặt trận TQVN, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa ở làng, bản và khu dân cư; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, đoàn kết xây dựng đất nước, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác.

Xin chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, xin cám ơn hội nghị!