Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đăng lúc: 12-03-2020 7:49 Sáng - Đã xem: 75 lượt xem In bài viết

 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
 Số:  16 /HD-MTTW-BTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc     

                                                          Hà Nội, ngày 25  tháng 02 năm 2020

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020

trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020; Căn cứ Hướng dẫn số 117 – HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 trong hệ thống Mặt trận như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

    1. Mục đích

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

– Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo.

– Tuyên truyền chính xác, đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam thiện chí, có trách nhiệm cao trong xây dựng, bảo vệ, củng cố, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

– Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

 1. Yêu cầu

– Công tác tuyên truyền biển, đảo cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, nội dung và sự phù hợp với các đối tượng khác nhau; phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, các đoàn viên, hội viên. Cần bám sát diễn biến tình hình Biển Đông và có phản ứng nhanh với những hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trước vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

– Nội dung tuyên truyền phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cần phải lưu ý trong thông tin, tuyên truyền biển, đảo; phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Kịp thời có định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên biển, đảo và ở Biển Đông.

– Quan tâm, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

 1. Tuyên truyền về các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
 2. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 3. Tuyên truyền về phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung tuyên truyền các nội dung, vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản, đặc biệt nhằm giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế của tàu cá, ngư dân ta. Nâng cao nhận thức, hiểu biết về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển cho nhân dân, nhất là trong đối tượng học sinh, sinh viên. Chú trọng thông tin về những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
 4. Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 5. Tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, kết quả nghiên cứu khoa học, về biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
 6. Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông; kịp thời cung cấp thông tin và tạo điều kiện tốt cho các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài. Tích cực tiến hành trao đổi, đối thoại với các tổ chức, cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN         

 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo cấp ủy, các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng, ban hành hướng dẫn, chương trình, kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2020 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tuyên truyền biển, đảo năm 2020; phối hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền biển, đảo với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhất là những nội dung liên quan đến biển, đảo), đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh việc sử dụng các loại hình báo chí, truyền thông mới, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, công nghệ hiện đại nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng” liên quan đến biển, đảo Việt Nam.
 3. Các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động xây dựng nội dung, chương trình, phương thức tuyên truyền biển, đảo phù hợp, hiệu quả gắn với công tác tuyên truyền về đối ngoại, biên giới trên đất liền. Tăng cường lượng tin, bài về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan tới biển, đảo đồng thời đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề Biển Đông gây tác động xấu tới dư luận và các mối quan hệ đối ngoại.
 4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo; báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, nảy sinh đột xuất, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi – Hà Nội).

 

 

Nơi nhận:                                                        

– Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để b/c);
– PCT – TTK Hầu A Lềnh (để b/c);
– Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;
– Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;
– Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;
– Các tổ chức thành viên của MT ở TW;
– Các ban, đơn vị cơ quan;
– Báo Đại đoàn kết, Báo Người Công giáo VN, Tạp chí Mặt trận;
– Lưu VP, BTG.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Phùng Khánh Tài

 

 

 

 

Download văn bản: Download