Hướng dẫn Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2020

Đăng lúc: 12-03-2020 8:31 Sáng - Đã xem: 139 lượt xem In bài viết

 

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
 BAN THƯỜNG TRỰC
Số:  17 /HD-MTTW-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                Hà Nội, ngày 25  tháng 02 năm 2020

 

 

 

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc,Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2020

 

            Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020; Căn cứ Hướng dẫn số 119-HD/BTGTW, ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác biên giới lãnh thổ; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

– Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

– Thúc đẩy tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

  1. Yêu cầu

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động gắn công tác tuyên truyền về biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận; chú trọng trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng tham gia tuyên truyền khác.

– Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền; đổi mới, cập nhật hóa về nội dung, đa dạng hóa về hình thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp về đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc của các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới.

– Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyến biên giới khác nhau và trong bối cảnh, tình hình cụ thể.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

  1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc

– Tiếp tục tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa lịch sử và giá trị của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền; việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác biên giới, lãnh thổ, các hiệp định, hiệp ước hai bên đã ký kết về công tác biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam – Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009); Tuyên truyền Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân.

– Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa các cấp chính quyền và nhân dân hai nước; các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; các hoạt động, mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư, bản – bản và đồn biên phòng giữa hai nước. Chú trọng tuyên truyền Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước lần thứ 2, năm 2020 tại Việt Nam vào quý IV năm 2020; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng biên giới hiểu được ý nghĩa của hoạt động này.

– Tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới…; tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới.

– Chú trọng tuyên truyền tiềm năng, thế mạnh của các địa phương khu vực biên giới trong thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; tuyên truyền góp phần nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ biên giới, lãnh thổ và phát triển kinh tế vùng biên.

–  Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại đến nhân dân hai bên biên giới và nhân dân thế giới về chủ trương xây dựng tuyến biến giới hòa bình, ổn định, cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc; củng cố lòng tin và xây dựng, bồi đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, củng cố, tăng cường xây dựng tình đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân sinh sống dọc tuyến biên giới hai nước.

  1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Lào

– Tiếp tục tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, lợi ích của việc hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới; xây dựng và quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Tập trung quán triệt và tuyên truyền các văn bản pháp lý liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, các văn bản pháp lý song phương về biên giới được hai bên ký kết, trong đó có “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào” và “Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào”. Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú.

– Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống gắn bó giữa nhân dân, chính quyền hai nước; khẳng định sự quan tâm, ủng hộ, tình cảm gắn bó thủy chung giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân ta với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào; các hoạt động hợp tác, trao đổi, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới; các hoạt động, mô hình kết nghĩa giữa các địa phương, cụm dân cư giữa hai nước. Tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới của hai nước; đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới.

– Tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới, kết quả hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước; về việc hai bên đang phối hợp hoàn thiện Đề án Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050 trình Thủ tướng phê duyệt; tổng kết song phương việc thực hiện thí điểm mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo – Đen Sa Vẳn. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020; Giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào giai đoạn 2017 – 2020.

– Tuyên truyền, động viên, khuyến khích đồng bào dân tộc khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng tình, ủng hộ các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào cũng như các cụm dân cư hai bên biên giới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các bản, làng, xã, huyện, tỉnh sát biên của hai nước.

– Tuyên truyền tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thúc đẩy giao thương của các địa phương khu vực biên giới, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Tuyên truyền các tấm gương điển hình, tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.

  1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia

– Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, kết quả phân giới, cắm mốc đã hoàn thành trên thực địa; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa hai nước, của việc hoàn thành xây dựng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý đối với sự phát triển của mỗi nước và với hòa bình, ổn định của khu vực; tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận giữa hai nước cũng như việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng; về công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc theo quy định của pháp luật mỗi nước.

– Tuyên truyền các văn bản pháp lý về giải quyết biên giới Việt Nam – Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005); Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền vấn đề biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2017 – 2020”… Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả 03 năm việc thực hiện các nội dung Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020; Giao ước thi đua giữa các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2017 – 2020.

– Tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; truyền thống gắn bó giữa hai dân tộc; các hoạt động hợp tác, giao lưu của các cấp chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hiện trạng quản lý biên giới của hai nước, củng cố trách nhiệm, tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước và giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị; đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới.

– Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về ý nghĩa công tác phân giới, cắm mốc và xây dựng hệ thống mốc quốc giới chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý quốc tế với sự hợp tác, phát triển của hai nước; ý nghĩa, sự cần thiết của việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng giữa hai nước; nỗ lực hợp tác của hai Nhà nước nhằm giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác láng giềng Việt Nam – Campuchia với sự phát triển chung của khu vực. Ngăn chặn, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

– Chú trọng tăng cường tuyên truyền trong cộng đồng đồng bào người Khmer sinh sống tại Việt Nam, qua đó lan tỏa đến người Khmer ở Campuchia và tạo sự đồng thuận, nhất trí với đội ngũ chức sắc tôn giáo có uy tín cao trong cộng đồng đối với các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên Mặt trận căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương để xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác biên giới đưa vào nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn hình thức, phương thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyến biên giới khác nhau và trong bối cảnh, tình hình cụ thể về công tác biên giới trên đất liền; chủ động đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền gắn với việc vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
  2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có chung đường biên giới với các nước bạn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền.
  3. Chú trọng phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác biên giới trên đất liền; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các đồn biên phòng, vành đai biên giới.
  4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thành viên cần thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; báo cáo kết quả về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi – Hà Nội).

 

Nơi nhận:                                                        

– Chủ tịch Trần Thanh Mẫn (để b/c);
– PCT – TTK Hầu A Lềnh (để b/c);
– Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;
– Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;
– Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố;
– Các tổ chức thành viên của MT ở TW;
– Các ban, đơn vị cơ quan;
– Báo Đại đoàn kết, Báo Người Công giáo VN, Tạp chí Mặt trận;
– Lưu VP, BTG.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Phùng Khánh Tài

 

 

Download văn bản: Download