Kế hoạch tổ chức hoạt động 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ TNXP của Tỉnh hội Phú Yên