Nghị quyết kỳ họp thứ 2 Ban Chấp hành Khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng lúc: 07-08-2020 10:36 Sáng - Đã xem: 59 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
––––––––––––––

Số  01  /NQ-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020

 

 

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp thứ 2 Ban Chấp hành Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU NXP VIỆT NAM

– Căn cứ Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ;

– Căn cứ Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV;

– Căn cứ các nội dung và sự thống nhất ý kiến, hiệp thương, đồng thuận trong hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, ngày 06/7/2020 tại Thái Nguyên.

NGHỊ QUYẾT

I.Thống nhất kế hoạch, chương trình và nội dung hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống Lực lượng TNXP (15/7/1950-15/7/2020) của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

II. Thông qua các văn bản thể chế hóa các hoạt động của Hội, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

         1) Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

2)  Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Hội Cựu TNXP Việt Nam Nam Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

3) Quy chế Thi đua-Khen thưởng, Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

4) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch hoàn chỉnh, ra quyết định thi hành.

III. Công tác nhân sự:

1) Bổ sung Ban Chấp hành: Đồng chí Trịnh Thanh Giang, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang;

2) Miễn nhiệm: Chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch đối với đồng chí Nguyễn Việt Phát;

3) Bổ sung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch: Đồng chí Nguyễn Anh Nhưỡng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn;

4) Biểu quyết đề nghị chức danh Phó Chủ tịch để báo cáo lên cơ quan cấp trên cho ý kiến thống nhất: Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Uỷ viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Kiểm tra-Tuyên truyền.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Vũ Trọng Kim

 

 

 

 

 

Download văn bản: Download