Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

  • Công đoàn Viên chức Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động, vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước!
  • Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam!
  • Cán bộ, đoàn viên, người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam!
  • Cán bộ, đoán viên, người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam!
  • Cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội VI Công đoàn viên chức Việt Nam
  • Cán bộ, đoán viên, người lao động đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!