Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXP Viêt Nam

Đăng lúc: 07-08-2020 3:24 Chiều - Đã xem: 55 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
–––––––––––––––

Số: 75 /QĐ-HCTNXPVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của cơ quan
chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

– Căn cứ Điều 15, Điều 18, Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam;

– Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV;

– Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-HCTNXPVN, ngày 28/5/2019 về việc kiện toàn Tổ chức Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Điều 2: Các Ban chuyên môn, Văn phòng Trung ương Hội, căn cứ Quy chế này xây dựng quy định cụ thể lề lối làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, nhân viên thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các Ban, Văn phòng Trung ương Hội, cán bộ, nhân viên cơ quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này thay cho Quyết định số 115/QĐ-HCTNXPVN ngày 25/4/2017.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Các đ/c UV BCH;
– Các Tỉnh, Thành Hội;
– Lưu: VT, TCKT-TT.

 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

 (đã ký)  

Vũ Trọng Kim

 

 

 

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
Của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXP Viêt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số 75 /QĐ-HCTNXPVN ngày 06 tháng 8 năm 2020)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch, các Ban, Văn phòng và các tổ chức khác trong cơ quan Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam;
 2. Chủ tich, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch chuyên trách, Trưởng, Phó các Ban, Chánh, Phó Văn phòng, cán bộ chuyên trách và nhân viên công tác trong cơ quan Trung ương hội.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu

 1. Làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các chức danh công tác trong cơ quan Trung ương Hội.
 2. Đảm bảo các công tác quản lý, xây dựng tổ chức và điều hành hoạt động Hội đúng Điều lệ Hội và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Căn cứ xây dựng quy chế

1.Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XI về Hội quần chúng trong tình hình mới;

 1. Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ;
 2. Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV;
 3. Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024

 

 

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC
 ĐOÀN CHỦ TỊCH, CÁC BAN CHUYÊN MÔN VÀ VĂN PHÒNG HỘI

Điều 4. Tổ chức cơ quan Trung ương Hội

Tổ chức của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXPViệt Nam gồm:

 1. Thường trực Đoàn Chủ tịch là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thay mặt cho Đoàn Chủ tịch tổ chức thực hiện các hoạt động theo Nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và quy định của Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Khóa IV.
 2. Các Ban chuyên môn: Là bộ phận tham mưu giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu của Thường trực ĐChủ tịch và chương trình công tác được Chủ tịch phê duyệt.

Các Ban chuyên môn gồm có:

 – Ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền

 – Ban Chính sách và Phong trào làm kinh tế

 – Ban vận động Quỹ và Công tác nữ cựu TNXP

 – Văn phòng TW Hội.

 1. Các tổ chức khác:

 – Các tổ chức tư vấn (Hội đồng TĐKT, Hội đồng Quỹ vì nghĩa tình đồng đội)

 – Công đoàn cơ sở (trực thuộc CĐVC Việt Nam)

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Đoàn Chủ tịch

Thường trực Đoàn Chủ tịch do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam phân công gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách và các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch phụ trách các Ban và Văn phòng có nhiệm vụ, quyền hạn:

 1. Quản lý, điều hành, triển khai thực hiện Điều lệ Hội; Nghị quyết, Quyết định, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch;
 2. Chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thường kỳ hoặc đột xuất để hội nghị thảo luận và thông qua;
 3. Xây dựng các báo cáo chuyên đề, các quy chế, quy định, hướng dẫn hoạt động của Hội theo yêu cầu của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành hoặc các ngành, các cấp yêu cầu;
 4. Chuẩn bị nhân sự cơ quan chuyên trách Trung ương Hội, bổ nhiệm và bãi miễn các chức danh lãnh đạo các Ban, Văn phòng Trung ương Hội và các tổ chức do Hội thành lập;
 5. Hướng dẫn tổ chức thành viên của Hội Cựu TNXP Việt Nam thực hiện các hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của Pháp luật;
 6. Phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những vấn đề liên quan hoạt động Hội; chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Cựu TNXP Việt Nam;
 7. Quản lý, đôn đốc thực hiện Quy chế hoạt động Của cơ quan chuyên trách; Quy chế Thi đua khen thưởng; Quy chế quản lý tài sản, tài chính của Hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Hội;
 8. Giám sát việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và các Quy chế làm việc đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Thường trực Đoàn Chủ tịch

 1. Thường trực Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc hiệp thương, dân chủ và đồng thuận; nếu có ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận thì Chủ tịch Hội có ý kiến kết luận.
 2. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm toàn diện các mặt hoạt động của cơ quan Trung ương Hội, thực hiện chế độ Thủ trưởng gắn với nguyên tắc tập trung dân chủ.
 3. Các Phó Chủ tịch hoặc Ủy viên Đoàn Chủ tịch được phân công Thường trực là người giúp việc cho Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực công tác cụ

thể do Chủ tịch phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch về các nội dung công việc được phân công.

 1. Giữa hai kỳ hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành có những vấn đề quan trọng, cấp thiết cần lấy ý kiến thống nhất của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch thì Thường trực Đoàn Chủ tịch có văn bản hoặc thư điện tử xin ý kiến Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành để triển khai kịp thời.

 Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn

 1. Ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền

 1.1. Tham mưu xây dựng bộ máy cơ quan, mô hình tổ chức và hoạt động Hội; xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và cơ quan Trung ương Hội;

 1.2. Tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách, quản lý đối với cán bộ, nhân viên hợp đồng và cán bộ trong cơ quan chuyên trách làm việc tại cơ quan Trung ương Hội;

 1.3. Ban Kiểm tra Hội Cựu TNXP Việt Nam thực hiện Quy chế Kiểm tra của Ban Chấp hành. Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan chuyên trách, Ban kiểm tra các tỉnh, thành Hội;

 1.4. Theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình cán bộ, hội viên; tình hình tổ chức, bộ máy các tổ chức Hội Cựu TNXP Việt Nam;

 1.5. Hướng dẫn nội dung, phương thức hoạt động của các tỉnh, thành Hội và các Ban Liên lạc là thành viên tổ chức của Hội;

 1.6. Hướng dẫn tổ chức Hội, hội viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động, các sự kiện quan trọng của TNXP Việt Nam;

 1.7. Biên tập, xuất bản và chịu trách nhiệm về nội dung Bản tin, trang thông tin điện tử (Website) Cựu TNXP Việt Nam; phối hợp với Văn phòng phát hành đảm bảo thời gian, nội dung, đúng tôn chỉ mục đích của Hội và quy định của pháp luật;

 1.8. Tham mưu đề xuất và hướng dẫn nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với cựu TNXP. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng và truyền thống TNXP cho thanh thiếu nhi;

 1.9. Tổ chức biên tập, xuất bản sách về lịch sử, truyền thống và phong trào TNXP.

 1. Ban Chính sáchPhong trào làm kinh tế (gọi tắt là Ban Chính sách và Kinh tế)

 2.1. Tổng hợp tình hình thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị về các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP đến Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành và các cơ quan chức năng có liên quan;

 2.2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách, phiên hiệu đối với TNXP;

 2.3. Chuẩn bị tài liệu, nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả giải quyết chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP;

 2.4. Xây dựng các văn bản hướng dẫn các tổ chức thành viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với TNXP;

 2.5. Phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các địa phương trong việc phát hiện, xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử về TNXP; thường trực các nội dung ký kết phối hợp hoạt động với Trung ương Đoàn từng giai đoạn và tham mưu thực hiện;

2.6. Xây dựng và hướng dẫn phong trào cựu TNXP làm kinh tế, tổ chức các hội nghị, hội thảo về làm kinh tế trong cựu TNXP và nhân rộng các điển hình tiên tiến, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội;

 2.7. Theo dõi tổng hợp hoạt động, các phong trào: “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Uống nước nhớ nguồn”, phong trào “Cựu TNXP, gia đình cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi- Vì nghĩa tình đồng đội”

 1. Ban vận động Quỹ và Công tác nữ cựu TNXP

 3.1. Tham mưu và tổ chức vận động tài trợ Quỹ hỗ trợ hoạt dộng hàng năm cho Hội. Phối hợp Văn phòng phân bổ đúng đối tượng, đúng quy định các nguồn tài trợ cho hoạt động của Hội, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” từ nguồn ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; Thu thập hồ sơ, chứng từ và báo cáo chính xác, trung thực các kết quả huy động tài trợ.

 3.2. Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai và tổng hợp kết quả hoạt động đối với công tác nữ cựu TNXP;

 3.3. Phối hợp với các ban chức năng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vận động chị em phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, phẩm chất truyền thống của nữ Cựu TNXP trong các thời kỳ;

 3.4. Xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động nữ cựu TNXP, giúp đỡ nữ Cựu TNXP nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là chị em cô đơn không có gia đình, chồng con, không nơi nương tựa;

 3.5. Tổng kết, đánh giá kết quả tình hình hoạt động, kịp thời báo cáo kết quả vận động và sử dụng quỹ với Thường trực Trung ương Hội, chịu sự kiểm tra của Thường trực Đoàn Chủ tich, Ban Kiểm tra.

 1. Văn phòng Trung ương Hội

 4.1. Là bộ phận thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, quản lý hành chính của Hội, chịu trách nhiệm về các công tác phục vụ đối nội, đối ngoại của Hội. Định kỳ hàng năm, 6 tháng và đột xuất, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các cấp Hội, các ban chuyên môn phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo. Tham mưu công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng cho Thường trực Đoàn Chủ tịch.

 4.2. Soạn thảo các loại văn bản báo cáo, công văn, chương trình về hoạt động của Hội gửi đến các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương theo yêu cầu của Thường trực Đoàn Chủ tịch;

4.3. Chuẩn bị tài liệu, chương trình làm việc, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các hoạt động và các hội nghị của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành, các cuộc làm việc của lãnh đạo với các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương;

4.4. Lập dự toán, quyết toán ngân sách; tham mưu đề xuất các quy định về quản lý tài sản, thu, chi tài chính; sử dụng xăng, xe; mua sắm tài sản, thiết bị văn phòng, tiền lương, tiền thù lao, các nhu cầu làm việc của Hội theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Hội;

4.5. Hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo thu, chi tài chính cho chủ tài khoản, 1 năm báo cáo bằng văn bản tình hình thu chi tài chính với Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch. Chuẩn bị các số liệu, tài liệu, báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra tài chính của Ban Kiểm tra Hội và các cơ quan chức năng;

4.6. Tiếp nhận, quản lý, điều phối các loại công văn, giấy tờ, tài liệu đi và đến; xử lý tài liệu lưu trữ theo quy định để bảo quản và sử dụng lâu dài. Quản lý con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất xây dựng mối quan hệ với các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội hiệu quả và đúng quy định của pháp luật;

 4.7. Quản lý in ấn, xuất bản, phát hành công văn, tài liệu, bản tin và các ấn phẩm, tài liệu khác của Hội; chuẩn bị phương tiện, kinh phí phục vụ các đợt công tác của Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch và cán bộ các ban;

 4.8. Tổ chức thực hiện các sự kiện của Hội theo kế hoạch của Thường trực Đoàn Chủ tịch như Đại hội, những ngày kỷ niệm lớn của Hội theo chương trình công tác hàng năm.

 4.9. Phối hợp với Ban vận động Quỹ tiếp nhận, phân bổ, theo dõi các nguồn tài trợ và quyết toán với các cơ quan tổ chức tài trợ đúng quy định; Lưu trữ hồ sơ gốc.

 4.10. Tham mưu xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng; theo dõi, tổng hợp phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương Hội phát động và công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

 4.11. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và cơ quan thi đua, khen thưởng Nhà nước hướng dẫn, thẩm định nội dung khen thưởng, thủ tục hồ sơ khen thưởng theo quy định và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng hàng năm của Hội; là thường trực của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Hội.

Điều 8. Tổ chức các ban chuyên môn và Văn phòng

 1. Các ban chuyên môn và văn phòng Hội, do Đoàn Chủ tịch quyết định thành lập, có nhiệm vụ giúp Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch tham mưu, đề xuất, triển khai, hướng dẫn, theo dõi thực hiện và tổng hợp kết quả các nội dung chương trình công tác của Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch đề ra;
 2. Các Ban chuyên môn có Trưởng ban, Phó Trưởng ban; Văn phòng có Chánh văn phòng và Phó Chánh văn phòng.
 3. Trưởng ban, Chánh văn phòng; Phó Trưởng ban, Phó Chánh văn phòng do Chủ tịch bổ nhiệm theo sự thống nhất của Thường trực Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch Hội.
 4. Trưởng ban, Chánh văn phòng là người chịu trách nhiệm về quản lý hành chính, nhân lực làm việc tại Ban, Văn phòng trước Thường trực Đoàn Chủ tịch.
 5. Phó Trưởng ban, Phó Chánh văn phòng là người giúp Trưởng ban, Chánh văn phòng; thay mặt Trưởng ban, Chánh văn phòng điều hành công việc khi Trưởng ban, Chánh văn phòng vắng mặt.
 6. Các Ban chuyên môn và Văn phòng ngoài nhiệm vụ quyền hạn đã nêu có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong cơ quan khi Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công.

Điều 9. Thẩm quyền ký và Ban hành văn bản

 1. 1. Hội Cựu TNXP Việt Nam làm việc theo chế độ tập thể, những vấn đề quan trọng của Hội được thảo luận tập thể công khai, dân chủ, minh bạch, đồng thuận và quyết định theo đa số. Khi ban hành các văn bản Chủ tịch Hội là người thay mặt Đoàn Chủ tịch ký các văn bản của Hội Cựu TNXP Việt Nam;
 2. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực, các Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Thường trực ký một số văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; văn bản chỉ đạo công việc thường xuyên; văn bản hướng dẫn hoạt động Hội. Đồng chí Thường trực được ký văn bản về tài chính, chi tiêu nội bộ khi có đề xuất của các Ban liên quan, Văn phòng và Chủ tịch nhất trí thông qua;
 3. Chủ tịch Hội có thể ủy quyển cho Chánh văn phòng thừa lệnh ký một số văn bản thuộc lĩnh vực văn phòng. Việc ký thừa lệnh được quy định trong quy chế quản lý điều hành hoạt động của Hội (Các bản sao lục văn bản theo yêu cầu; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; chi tiêu tài chính thường xuyên hàng ngày; Giấy công tác, xuất nhập kho, chi tiêu, mua sắm; phát hành các loại văn bản của cơ quan Hội);
 4. Quản lý công văn tài liệu đi, đến.

 Các văn bản, tài liệu các Ban, Văn phòng soạn thảo chuyển về Email nội bộ (Văn phòng sẽ thông báo cụ thể) Chánh văn phòng có trách nhiệm kiểm tra thể thức văn bản, góp ý về nội dung in ấn trình lãnh đạo ký và phát hành;

  Các văn bản tài liệu gửi tới Hội Cựu TNXP Việt Nam, văn thư chịu trách nhiệm vào sổ quản lý công văn đến (Trừ những tài liệu gửi tên người cụ thể) trình Chánh văn phòng để xem xét, chuyển tới Chủ tịch xử lý, yêu cầu triển khai thực hiện.

Điều 10. Trách nhiệm và quan hệ công tác

 1. Đối với Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch:

Các Ban chuyên môn, Văn phòng có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Thường trực Đoàn Chủ tịch phân công; chủ động đề xuất tham mưu cho Thường trực Đoàn Chủ tịch chuẩn bị nội dung các văn bản, tài liệu; triển khai thực hiện các công việc thuộc phạm vi được phân công phụ trách.

Các Ban chuyên môn, Văn phòng thường xuyên theo dõi, phát hiện, tổng hợp, chủ động báo cáo cho Thường trực Đoàn Chủ tịch những việc cần thiết, quan trọng để xử lý, điều hành chung. Chủ động phối hợp địa phương, đơn vị xây dựng các điển hình, mô hình hoạt động có hiệu quả để kịp thời đề nghị biểu dương khen thưởng, tuyên truyền cổ vũ phong trào.

 1. Đối với các Ban thuộc cơ quan Trung ương Hội

Quan hệ công tác giữa các Ban chuyên môn và Văn phòng thuộc cơ quan Trung ương Hội là quan hệ phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các Ban, Văn phòng và của cơ quan Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam.

 1. Đối với các Hội, Ban Liên lạc Cựu TNXP các tỉnh, thành phố, các Ban và Văn phòng có nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, theo chương trình công tác được phân công của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế hoạt động của cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Cựu TNXP Viêt Nam có 3 Chương, 11 Điều đã được Đoàn Chủ tịch thông qua ngày 6 tháng 7 năm 2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh chưa phù hợp sẽ được bổ sung, sửa đổi theo quy trình./.

 

 

Download văn bản: Download