Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024

Đăng lúc: 12-08-2020 9:35 Sáng - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM
Số: 74 /QĐ-HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020  

 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Ban chấp hành
Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

           Căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

           Căn cứ vào Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31tháng 7 năm 2017của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng;

           Căn cứ Điều 24 Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV;

 Xét đề nghị của Thường trực Thi đua khen thường Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 gồm 5 chương, 13 điều.

 Điểu 2. Quy chế này thay Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo quyết đinh số 63/QĐ-HCTNXP VN ngày 03/3/2017 của Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa III.

 Điều 3. Thường trực Thi đua, Khen thường, Văn phòng, các Ban thuộc Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;
– Các Ủy viên BCH Khóa IV;
– BLL các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp;
– Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

Đã ký 

 Vũ Trọng Kim

 

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Thi đua, khen thưởng của ban chấp hành
Hội Cựu TNXP Việt Nam Khóa IV (nhiệm kỳ 2019- 2024)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74 ngày 31 tháng 7  năm 2020
của Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam)

 

 

Căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ vào Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31tháng 7 năm 2017của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Thưởng trực Thi đua, Khen thưởng;

Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam ban hành quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chương I
Những qui định chung

Điều 1: Nguyên tắc

 1. Tổ chức phong trào thi đua phải có nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu và các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam sẽ căn cứ vào kết quả của các phong trào thi đua do tổ chức Hội phát động;
 2. Những tập thể và cá nhân được khen thưởng phải đạt thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu trong hoạt động của Hội trong một năm, một thời gian hoặc trong một phong trào thi đua cụ thể; Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng phải đúng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; đúng quy trình và đảm bảo thời gian đã quy định;
 3. Việc khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sác trong các phong trào thi đua của Hội phải đảm bảo chính xác, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

 1. Các tổ chức Hội, cán bộ, hội viên thuộc Hội Cựu TNXP Việt Nam trên phạm vi cả nước.
 2. Những tập thể và cá nhân ngoài tổ chức Hội nhưng có đóng góp xuất sắc vào các mặt công tác và xây dựng tổ chức Hội; các cuộc vận động và phong trào thi đua do Hội Cựu TNXP đề xướng phát động.

Chương II
Tổ chức thi đua và hình thức khen thưởng

Điều 3: Tổ chức thi đua

 1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao của các cá nhân và tập thể để tổ chức phát động các phong trào thi đua. Tổ chức Hội các địa phương căn cứ vào nội dung hướng dẫn thi đua của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; của Cấp ủy, Chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương xây dựng chương trình kế hoạch, xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua; kết thúc năm công tác tiến hành tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua.
 2. Báo cáo với cấp ủy Đảng Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của địa phương quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp giúp đỡ và giám sát việc thực hiện các phong trào thi đua của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Điều 4: Nội dung thi đua

 Phong trào thi đua của Hội Cựu TNXP cả nước trong giai đoạn 2019- 2024 tập trung vào chủ đề đã được Đại hội lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2019- 2024 của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam xác định đó là:“Phát huy truyền thống Anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử; xây dựng Hội vững mạnh, đoàn kết sáng tạo vì nghĩa tình đồng đội, góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 1. Mục tiêu cụ thể là:

1.1. Phấn đấu ở đâu có Cựu Thanh niên xung phong ở đó có hoạt động của Hội; 70% cơ sở Hội hoạt động khá và xuất sắc, không có tổ chức Hội yếu kém; tập hợp được 90% Cựu Thanh niên xung phong tham gia sinh hoạt Hội.

1.2. Phấn đấu tại các tỉnh, thành phố còn đang tồn đọng về chế độ chính sách sẽ có trên 96% thanh niên xung phong được giải quyết chế độ;

1.3. 100% hộ thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát; 100% hộ Cựu Thanh niên xung phong khó khăn và con đẻ bị hậu nhiễm chất độc hóa học được Hội và đồng đội quan tâm giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà.

1.4. Bình quân mỗi hội viên có “Một triệu đồng” tiền quỹ “ VÌ Nghĩa tình đồng đội”, mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình Cựu TNXP làm kinh tế giỏi “Vì nghĩa tình đồng đội”; 100% Cựu TNXP có khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ, hỗ trợ để sản xuất kinh doanh.

1.5. Từ 85 đến 100% Hội cơ sở có Bản tin Cựu TNXP;

1.6. 100% gia đình Cựu TNXP đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; con, cháu CựuTNXP không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

 1. Tổ chức các hoạt động Hội

2.1. Nội dung thi đua của từng phong trào, từng cuộc vận động phải được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương cơ sở; để vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua tập trung vào một số nội dụng cụ thể đó là:

– Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

– Thực hiện 2 phong trào thi đua “Vì Nghĩa tình đồng đội, mỗi hội viên làm nhiểu việc tốt” và phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội” với các mục tiêu và giải pháp cụ thể.

– Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chính trị- xã hội tại địa phương góp phần tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc dề xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và góp phần cùng với Đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

2.2. Phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử, tăng cường phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng, quan tâm chăm sóc các di tích lịch sử; tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể địa phương giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

2.3. Động viên cán bộ, hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương phát động; mỗi Cựu TNXP luôn đi đầu nêu gương tốt ở địa phương;

2.4. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chương trình và trọng tâm công tác hàng năm, thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của mỗi địa phương; nâng cao vai trò, uy tín của tổ chức Hội trong xã hội.

Điều 5: Loại hình khen thưởng

 1. Khen thưởng hàng năm cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
 2. khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề) dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam phát động.
 3. Khen thưởng đột xuất dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt suất sắc được địa phương và tổ chức Hội ghi nhận.
 4. Khen thưởng trong quá trình cống hiến, ghi nhận đóng góp xây dựng Hội trong một giai đoạn nhất định; các cá nhân giữ các chức vụ trong Hội có công lao đóng góp và thành tích xuất sắc.
 5. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có đóng góp vào các phong trào hoạt động và củng cố xây dựng tổ chức Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam.

 Điều 6: Hình thức khen thưởng

 1. Tặng cờ thi đua

1.1. Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Hội hàng năm sẽ xét tặng cờ “Đơn vị thi đua suất sắc” cho Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố đạt thành tích xuất sắc trong năm (số lượng cờ thi đua hàng năm không quá 1/3 tổng số tổ chức thành viên của Hội Cựu TNXP Việt Nam)

1.2. Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét tặng “Cờ truyền thống của Hội” cho các đơn vị hoàn thành xuất săc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ khi tiến hành tổ chức Đại hội cấp tỉnh đúng thời gian quy định.

 1. Tặng Bằng khen:

2.1. Hội Cựu TNXP cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, các Ban thuộc cơ quan Hội Cựu TNXP Việt Nam và các hội viên có thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động Hội;

2.2. Những tập thể, cá nhân ngoài Hội có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động hỗ trợ cho Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai địch họa;

2.3. Khen thưởng đột xuất cho tập thể và cá nhân có hành động đặc biệt xuất sắc, dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 1. Tặng Huy hiệu “Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác”

3.1. Cán bộ, hội viên Cựu Thanh niên xung phong có thành tích xuất sắc trong 2 phong trào thi đua “Vì Nghĩa tình đồng đội, mỗi hội viên làm nhiểu việc tốt” và phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội”; trong cuộc vận động “Cựu Thanh niên xung phong nêu gương sáng, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; và tích cực tham gia xây dựng củng cố tổ chức Hội.

3.2. Trong những trường hợp cụ thể xem xét đề nghị của các Ban chuyên môn của Trung ương Hội, Hội đồng thi đua khen thưởng có thể xét khen thưởng lưu niệm, tôn vinh các cá nhân, tập thể ngoài tổ chức Hội có nhiều đóng cả vật chất và tinh thần cho hoạt động và xây dựng Hội.

Điều 7: Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng

 1. Quy trình xét khen thưởng

Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố là tổ chức thành viên của Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam căn cứ vào thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong một năm, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định xem xét đề nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khen thưởng.

2.Thủ tục và hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

2.1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố;

2.2. Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố;

2.3. Bản thành tích của tập thể, cá nhân (theo mẫu quy định) được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của tổ chức Hội cấp tỉnh, thành phố;

2.4. Các tỉnh, thành Hội đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc hàng năm bản thành tích của Hội Cựu Thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố phải có xác nhận của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố.

3.Thời hạn gửi hồ sơ

     Khen thưởng theo định kỳ hàng năm Hội Cựu Thanh niên xung phong

các tỉnh, thành phố gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trước ngày 20/11(theo dấu Bưu điện) cả bản giấy và file dạng .doc hay docx.g. Những hồ sơ gửi sau thời hạn quy định không được xem xét. Hồ sơ các hình thức khen thưởng khác sẽ có những quy định cụ thể và hướng dẫn riêng.

CHƯƠNG III
Thẩm quyền quyết định khen thưởng

Điều 8: Thẩm quyền xét duyệt và khen thưởng

 1. Thẩm quyền xét duyệt:

 Ban chấp hành giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng gồm lãnh đạo và một số cán bộ các ban chuyên môn của cơ quan Trung ương Hội có nhiệm vụ, tư vấn giúp việc Đoàn Chủ tịch về công tác Thi đua, Khen thưởng của Hội Cựu TNXP Việt Nam.

 1. Khen thưởng cấp Nhà nước gồm:

 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng và những phần thưởng danh dự khác thực hiện theo Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của các Nghị định: số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010, số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012, số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam có trách nhiệm hiệp y khen thưởng khi có yêu cầu của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương.

 1. Thẩm quyền ký khen thưởng

3.1. Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam ký quyết định tặng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc” hàng năm; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; tặng Huy hiệu “Cựu Thanh niên xung phong làm theo lời Bác”;

3.2. Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong cấp tỉnh, cấp huyện ký quyết định tặng Giấy khen cho tổ chức Hội, cán bộ, hội viên thuộc địa phương quản lý khi có thành tích xuất sắc theo các tiêu chuẩn qui định.

CHƯƠNG IV
Nguồn chi khen thưởng

Điều 9: Nguồn chi khen thưởng

 1. Kinh phí chi cho các hoạt động Thi đua khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ;
 2. Các nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các tổ chức cơ quan đoàn thể khác của địa phương
 3. Nguồn kinh phí Hội địa phương chi thay cho Trung ương Hội (nếu có)

Điều 10: Mức chi khen thưởng

Tùy điều kiện cụ thể Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nan; Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố quyết định mức chi khen thưởng cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc hàng năm và các đợt thi đua. Phải tuân thủ theo hướng dẫn Thi đua, khen thưởng và nguồn ngân sách được Nhà nước cấp hỗ trợ cho Hội Cựu Thanh niên xung phong hàng năm.

 

CHƯƠNG V
Điều khoản thi hành

Điều 11: Kiểm tra giám sát công tác Thi đua Khen thưởng

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Cựu TNXP tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế Thi đua khen thưởng đã được ban hành.

Điều 12: Xử lý vi phạm

1.Tập thể, cá nhân khai sai thành tích để được khen thưởng sẽ bị thu hồi quyết định khen thưởng, hiện vật và tiền thưởng đã nhận;

2.Tập thể, cá nhân xác nhận sai sự thật (hoặc làm hồ sơ giả) cho tập thể cá nhân để được khen thưởng; ban hành quyết định khen thưởng sai quy chế Thi đua, Khen thưởng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam và pháp luật hiện hành.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Qui chế Thi đua, Khen thưởng do Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 ban hành gồm 5 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy chế này thay thế Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ- HCTNXP VN ngày 03/3/2017.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh mới, Thường trực thi đua Khen thưởng Trung ương Hội tổng hợp ý kiến trình Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam cho ý kiến và điều chỉnh bổ sung cho Phù hợp./.

                                                                                    BAN CHẤP HÀNH
HỘI CỰU TNXP VIÊT NAM

Download văn bản: Download