Quyết định số 1237/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 27/7/2013

Đăng lúc: 23-05-2018 8:42 Sáng - Đã xem: 57 lượt xem In bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1237/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công ngày 29 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo với những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. MỤC TIÊU
 2. Đến năm 2015: Tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ.
 3. Đến năm 2020: Tìm kiếm, quy tập được 60% hài cốt liệt sĩ còn lại có thông tin.
 4. Từ năm 2021 trở đi: Tiếp tục tìm kiếm, quy tập số hài cốt liệt sĩ còn lại.
 5. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
 6. Hoàn thiện cơ chế chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 7. Hoàn thiện hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc.
 8. Tổ chức lực lượng và bảo đảm cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.
 9. Triển khai các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh ở trong nước và nước ngoài. Thông báo rộng rãi cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.
 10. Mở rộng hợp tác quốc tế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 11. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

III. CÁC GIẢI PHÁP

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 1. a) Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và những nội dung cơ bản của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
 2. b) Xây dựng, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về tìm kiếm, quy tập; cơ chế chính sách đặc biệt; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chế độ, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 3. c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 5. a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 6. b) Lập các chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, tổ chức diễn đàn, trao đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin về liệt sĩ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 7. c) Định hướng thông tin cho các Đội làm nhiệm vụ quy tập; tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 8. d) Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, thiết chế tri ân liệt sĩ (nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ liệt sĩ;…).

đ) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong việc cung cấp, xử lý thông tin, bảo đảm các điều kiện cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.

 1. e) Động viên và phát huy các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng nhân dân và kiều bào ở nước ngoài tích cực tham gia cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ dưới sự định hướng và quản lý thống nhất của chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các cấp.
 2. g) Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong và ngoài nước có thành tích tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 3. Chủ động thu thập, kết nối, xử lý thông tin; giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.
 4. a) Hoàn thành việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh.
 5. b) Tổ chức rà soát, kiện toàn hồ sơ, lập danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ; phân tích xác định tổng số liệt sĩ đã hy sinh; kết luận số đã quy tập, số chưa quy tập được.
 6. c) Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
 7. d) Xây dựng cổng thông tin điện tử; xuất bản ấn phẩm trao đổi về công tác tìm kiếm, quy tập. Lập tờ rơi về các thông tin cần thiết tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ.

đ) Lập Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 1. e) Cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.
 2. g) Áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong việc quản lý, tìm kiếm, quy tập và cung cấp thông tin cho thân nhân và gia đình liệt sĩ.
 3. Kiện toàn tổ chức, lực lượng làm nhiệm vụ chỉ đạo và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 4. a) Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.
 5. b) Thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu do một đồng chí Phó Chính ủy hoặc Phó Tư lệnh quân khu làm Trưởng ban.
 6. c) Thành lập Ban Chỉ đạo ở địa phương còn số lượng lớn hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.
 7. d) Thành lập mới, kiện toàn cơ quan chuyên môn ở các cấp; tổ chức lực lượng chuyên trách của quân đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 8. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ với các nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan thu thập thông tin; chia sẻ kinh nghiệm; hỗ trợ trang bị, phương tiện, vật chất, kỹ thuật và phối hợp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 9. Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 10. a) Rà soát, nâng cấp, thay thế, bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết của các Đội chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 11. b) Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho công tác tìm kiếm, quy tập; bảo đảm chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các hoạt động liên quan phục vụ cho tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

 1. Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm.
 2. Hàng năm, Bộ Quốc phòng lập dự toán chi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính xây dựng, ban hành, hướng dẫn việc quản lý nguồn ngân sách thực hiện Đề án.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, Ban, ngành, địa phương

 1. Bộ Quốc phòng:
 2. a) Chủ trì quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 3. b) Chủ trì, phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản pháp luật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 4. c) Chỉ đạo thống nhất các hoạt động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi toàn quốc.
 5. d) Hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo ở các quân khu; Quyết định tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ban Chỉ đạo quốc gia và ở các cấp thuộc quyền quản lý; tổ chức lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; bảo đảm trang bị phương tiện; chủ trì cung cấp thông tin nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

đ) Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, tổng hợp; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo quy định; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

 1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:
 2. a) Chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận, quản lý hồ sơ quy tập; tiếp nhận và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ.
 3. b) Phối hợp cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
 4. Bộ Ngoại giao:
 5. a) Chủ trì xây dựng kế hoạch vận động Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 6. b) Chỉ đạo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ; yêu cầu cơ quan chức năng sở tại hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc nêu trên.
 7. Bộ Thông tin và Truyền thông:
 8. a) Chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng và các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cung cấp thông tin về liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 9. b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập.
 10. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ hỗ trợ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 1. Các Bộ, ngành có liên quan, theo phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 3. a) Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện.
 4. b) Chỉ đạo thực hiện và quản lý công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.
 5. c) Căn cứ vào tình hình thực tế, thành lập Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do một đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban (hoặc phân công một đồng chí phụ trách nơi không thành lập BCĐ), thành viên gồm các cơ quan có liên quan, do cơ quan quân sự làm thường trực.
 6. d) Tiếp nhận hài cốt liệt sĩ do các đơn vị, địa phương khác chuyển đến.

đ) Xây dựng, nâng cấp, tu bổ, giữ gìn các công trình tưởng niệm, thiết chế tri ân liệt sĩ của địa phương.

 1. e) Chỉ đạo báo tin về phần mộ liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.
 2. g) Chủ trì giải quyết những vướng mắc, phát sinh có liên quan về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 3. h) Định kỳ báo cáo Bộ Quốc phòng về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KGVX(3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

 

Download văn bản: Download