Tâm nguyện và kỳ vọng của lớp người cao tuổi vào công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Đăng lúc: 08-05-2020 8:08 Sáng - Đã xem: 67 lượt xem In bài viết

          Suốt mấy tháng nay, mặc dù phải căng sức phòng chống dịch Covid – 19, nhưng đông đảo nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên lớp người cao tuổi khu phố chúng tôi vẫn đặc biệt quan tâm và hết sức tâm đắc về bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và cựu cán bộ kiểm tra Nguyễn Anh Liên (tác giả bài viết, )

Bài phát biểu đã xuất phát từ thực tiễn 35 năm tiến hành đổi mới và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ; nhất là từ tình hình triển khai công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đến nay. Từ yêu cầu tình hình trong nước và quốc tế hiện tại, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc, gợi mở rất nhiều phương thức, giải pháp, biện pháp, cách nhìn, cách nhận xét đánh giá cán bộ; cụ thể hóa những nội hàm của những tiêu chí khi xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới. Bài phát biểu đã nhấn mạnh Đại hội XIII của Đảng sắp tới là thời điểm chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ được rèn luyện trưởng thành trong những năm kháng chiến, chủ yếu được đào tạo trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ trưởng thành trong thời bình, được đào tạo tại nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Do đó, sự chuyển giao này là tất yếu nhưng cũng đặt ra cho Đảng ta một nhiệm vụ mang tính chất lịch sử về công tác nhân sự – một công tác gắn liền với vận mệnh của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân.

Bài phát biểu cũng nêu bật từ thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, từ ngày có Đảng đã khẳng định một nhân tố có ý nghĩa quyết định hàng đầu để Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi nguy cơ thách thức, đón bắt kịp thời những vận hội và tạo ra cơ hội đưa cách mạng không ngừng tiến lên, đạt những thành tựu rực rỡ như ngày hôm nay, đó là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó đặc biệt là xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư thật sự tiêu biểu, vừa có đức vừa có tài, được toàn Đảng toàn dân tín nhiệm, tin yêu. Thực tiễn của cách mạng nhiều nước trên thế giới trong thế kỷ vừa qua cũng chứng minh đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, nhất là người đứng đầu mà không đủ tầm và hư hỏng thì Đảng sụp đổ, thành quả cách mạng tiêu tan. Cũng trong thực tiễn từ Đại hội XII của Đảng ta đến nay vai trò của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư là cực kỳ quan trọng để quyện chặt ý Đảng với lòng Dân; để phát huy cao độ sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc và tranh thủ tiếp thụ cao nhất sức mạnh của thời đại.

Từ trong tất cả những thành công và thiếu sót khuyết điểm của công tác nhân sự Đại hội từ trước tới nay, gần đây nhất là trong Đại hội XII của Đảng vẫn để lọt một số “con sâu làm rầu dân, rầu Đảng”. Đông đảo tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên có tâm nguyện và kỳ vọng vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ quán triệt thật sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để thêm sáng mắt, sáng lòng và thêm tinh tường đóng góp xuất sắc vào công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng; kiên quyết phong tỏa như phong tỏa dịch Covid – 19, những phần tử cơ hội, tham vọng quyền lực, tham nhũng chức quyền, tham lam vật chất, suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống xa dân, mất hết lòng dân; bịt kín mọi kẽ hở, mọi ngõ ngách cửa sau, sân sau… để nhất quyết không cho lặp lại những trường hợp “ngoài đỏ mà trong đen” hoặc mới thấy “vỏ đỏ đã cho là chín” như các quan tham “hai mặt” Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Lê Phước Thanh, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Hiến, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn… lọt vào Trung ương ; mà phải xây dựng nên một Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm tất cả các thành viên đều thật sự có đủ đức tài, thật sự “chín đỏ cả vỏ cả ruột” và thật sự được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tin tưởng, yêu quý để lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển, vượt lên mọi nguy cơ thách thức, kể cả từ bên ngoài lẫn bên trong, đưa Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững vàng vươn tới đỉnh cao thời đại./.

Nguyễn Anh Liên