Thông báo kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Ban Chấp hành Khóa IV và bổ nhiệm cán bộ

Download văn bản: Download