Thông tư 184 Hướng dẫn hoàn thành việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa và tham gia kháng chiến chống Đế quốc Pháp

Đăng lúc: 14-08-2018 9:40 Sáng - Đã xem: 94 lượt xem In bài viết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 184-TTg

Hà Nội , ngày 21 tháng 05 năm 1975

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN HOÀN THÀNH VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH GIÚP ĐỠ CÁC MẠNG TRƯỚC NGÀY TỔNG KHỞI NGHĨA VÀ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG ĐẾ QUỐC PHÁP XÂM LƯỢC.

 Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước đã xét khen thưởng được hầu hết các thành tích giúp đỡ cách mạng và thành tích tham gia kháng chiến chống đế quốc Pháp xâm lược của cán bộ và nhân dân. Việc khen thưởng này đã góp phần tích cực vào việc động viên toàn dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng do hoàn cảnh chiến tranh và do nhiều nơi chưa tích cực giải quyết, nên việc khen thưởng này không hoàn thành đúng hạn định; đến nay vẫn còn lại nhiều trường hợp chưa được xét khen thưởng và hầu hết là những trường hợp khó xét. Để bảo đảm cho việc khen thưởng được chính xác không sai sót và có thể hoàn thành sớm, Phủ thủ tướng hướng dẫn một số điểm dưới đây:

  1. 1. Các cấp cần kiểm điểm việc thực hiện các chính sách khen thưởng theo Thông tư số 15-TTg ngày 12-01-1961 và các Thông tư số 83 và số 84-TTg cùng ngày 22-08-1962 của Thủ tướng Chính phủ, để đánh giá đúng những việc đã làm được và xem còng những vấn đề gì tồn tại để có kế hoạch giải quyết.
  2. 2. Về việc khen thưởng thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày Tổng khởi nghĩa, các địa phương cần tổ chức họp các cán bộ hoạt động cách mạng trước đây ở từng huyện hoặc từng vùng trong tỉnh, để kiểm điểm việc khen thưởng đã qua, nhận định và góp ý kiến với Ủy ban hành chính huyện về việc xét duyệt những thành tích còn lại. Cần chú ý đề nghị khen đúng đối tượng và tránh khuynh hướng khen tràn lan như: đề nghị khen thành tích giúp đỡ cách mạng khi cách mạng đã trở thành cao trào của quần chúng, hoặc thành tích của gia đình đã được khen rồi lại đề nghị khen cho từng người trong gia đình.
  3. 3. Về việc khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống đế quốc Pháp xâm lược, phải chỉ đạo chặt chẽ để việc xét duyệt và đề nghị khen thưởng được làm tốt ngay từ cơ sở. Cần củng cố lại hội đồng khen thưởng ở cơ sở cho đủ thành phần, gồm những người nắm được vấn đề. Hội đồng khen thưởng phải làm việc tập thể và nên mời một số cán bộ cũ tham dự khi xét duyệt cũng như khi xác minh thành tích. Các đơn vị cơ sở có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về khen thưởng. Đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn khen thưởng, phải thông báo rõ ràng và làm cho đương sự thông suốt chính sách và tiêu chuẩn khen thưởng.
  4. 4. Đối với những người trước đây tham gia kháng chiến ở xã đến ngày 20-07-1954 thì do xã xét và đề nghị khen thưởng. Đơn vị hiện đang quản lý người đó có trách nhiệm gửi cho xã bản nhận xét về người đó kể từ khi tham gia công tác thoát ly cho đến nay.

 Đối với những người thoát ly trong kháng chiến hoặc trước đây công tác ở miền nam thì do đơn vị hiện đang quản lý người đó xét và đề nghị khen thưởng, nếu đã nghỉ việc thì do đơn vị quyết định cho người đó nghỉ việc xét và đề nghị khen thưởng.

 Đối với những người trong kháng chiến vừa có thời gian công tác ở xã vừa có thời gian thoát ly thì do đơn vị hiện đang quản lý người đó xét và đề nghị khen thưởng. Tập thể hội đồng khen thưởng xã có trách nhiệm xác nhận thời gian công tác ở xã và lý do đi công tác thoát ly của người đó.

  1. 5. Các Bộ, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh phải thẩm tra xác minh kỹ thành tích trước khi đề nghị khen thưởng.

 Các đề nghị khen thưởng gửi về Phủ thủ tướng từ bằng Có công với nước và huy chương Kháng chiến trở lên phải có kèm theo hồ sơ thành tích của đương sự theo đúng mẫu quy định.

  1. 6. Hạn cuối cùng nhận đơn xin khen thưởng của cán bộ và nhân dân là ngày 30 tháng 06 năm 1976. Các cấp cần thông báo thời hạn này cho mọi người biết. Các Bộ, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cần xét duyệt và gửi dần đề nghị khen thưởng về Phủ thủ tướng, hạn cuối cùng là ngày 30 tháng 06 năm 1977.
  2. 7. Để làm tốt việc khen thưởng này và bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn quy định, các Bộ, các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cần bố trí cán bộ chuyên trách có năng lực và có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các cấp dưới thi hành.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký

Trần Hữu Dực

 

Download văn bản: Download