Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

Ảnh internet  

Tân Sửu xuân này cả nước ta

Chào mừng Đại Hội Đảng mười ba

Đảng ta vững mạnh tài chèo lái

Nước Việt phồn vinh giỏi tiến xa

Khéo léo đưa nền kinh tế vượt

Lại tài chống dịch Corona (Covid 19)

Lòng Dân ý Đảng hòa làm một

Mọi việc khó khăn đều vượt qua.

Xuân Tân Sửu 2021

     

TRẦN HỒNG PHONG