Danh sách xin hỗ trợ xây mới nhà tình nghĩa của Hội Cựu TNXP tỉnh Cao Bằng

TT

Họ và tên

Năm sinh


Địa bàn hoạt động trước đây của đơn vị

Địa chỉ nơi ở

Gia cảnh

Hiện trạng nhà đang ở
(hoặc đất để xây dựng nhà)
ghi cụ thể theo đúng Đơn đề nghị

Nam

Nữ

1

Hoàng Thị Lự

 

1953

N311-P12

P Hợp Giang – TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

2

Phạm Thị Chắt

 

1957

N311-P12

P Hợp Giang – TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

3

Bùi Thị Hiên

 

1954

N311-P12

P Hợp Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

4

Hà Văn Sắm

1932

 

H100-HG

P Tân Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

5

Chung Thị Huyền

 

1946

C10-CT115

P Tân Giang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

6

Hà Thị Yến

 

1955

N311-P12

P Hòa Chung- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

7

Lô Thị Tươi

 

1956

N311-P12

P Vĩnh Quang- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

8

Hoàng Thị Gái

 

1954

N311-P12

P Sông Hiến- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

9

Phương Thị Đạ

 

1948

B1

P Đề Thám- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

10

Đàm Hải Hồ

1936

 

H100-HG

P Duyệt Trung- TP Cao Bằng

Khó khăn

Nhà tạm

11

Vị Thị Húc

 

1933

C201

Nà đuốc, Đức Long – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

12

Nông Lương Cư

1931

 

B13

Nà Hoàng, Đức Long – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

13

Nông Thị Bình

 

1956

N311-P12

Khau Hoa – Bế Triều – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

14

Phạm Thị Nhật

 

1945

BT14-Đ559

K2 TT nước hai – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

15

Lã Thị Vân

 

1954

N311-P12

Tàng Cải, Nam Tuấn – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

16

Lý Thị Sáy

 

1954

N311-P12

Bản Nưa, Hồng Việt – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

17

Hoàng Thị Nhình

 

1955

N311-P12

Bản Nưa, Hồng Việt – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

18

Lý Thị Éng

 

1955

N311-P12

Bản Tấn , Hoàng Tung – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

19

Nông Thị Len

 

1955

N311-P12

Bến Đò, Hoàng Tung – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

20

Trần Văn Nhập

1954

 

N311-P12

Phiêng Lừa, Bạch Đằng – Hòa An

Khó khăn

Nhà tạm

21

Đinh Hải Nguyên

1935

 

CT111-Lai Châu

Lũng Mặc, Hồng Định – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

22

Nguyễn Công Đức

1954

 

N311-P12

Thị trấn Quảng Uyên  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

23

Bế Thị Ngậu

 

1956

N311-P12

Nà Cháu. Độc lập  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

24

Hoàng Thị Liên

 

1948

N311-P12

Phò Đỏong, Ngọc Động  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

25

Ngọc Thị Mòn

 

1950

N311-P12

Lũng Thàn, Hoàng Hải  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

26

Nông Văn Anh

1954

 

N311-P12

Cô ra, Đoài Khôn  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

27

Mã Thị Thủy

 

1955

N311-P12

Đồng Ất, TT Quảng Uyên  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

28

Trần Thị Hải

 

1953

N311-P12

Lũng Búng, Phi Haỉ  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

29

Đàm Thị Xuân

 

1950

N311-P12

Cốc Chia, Hoàng Hải  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

30

Vy Thị Hoa

 

1955

N311-P12

Lũng Luông, Quốc Phong  – Quảng Uyên

Khó khăn

Nhà tạm

31

Bế Thị Lý

 

1955

N311-P12

Bản Co, Triệu Ẩu – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

32

Lương Thị Xuân

 

1950

N311-P12

Nà Pài, Triệu Ẩu – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

33

Hoàng Văn Ỷ

1954

 

N311-P12

Bản Cải, Hòa Thuận – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

34

Chu Quốc Môn

1933

 

C202

Lăng Hoài, Cách Linh – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

35

Triệu Thị Sông

 

1950

N311-P12

Cốc Chia, Hồng Đại – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

36

Triệu Thị Mọn

 

1947

N311-P12

Bản Rằm, Lương Thiện – Phục Hòa

Khó khăn

Nhà tạm

37

Lý Văn Thình

1954

 

N311-P12

Thị trấn Pác Mầu – Bảo Lâm

Khó khăn

Nhà tạm

38

Nguyễn Thị Định

 

1955

N311-P12

Bản Chang, Yên Thổ – Bảo Lâm

Khó khăn

Nhà tạm

39

Nông Thị Loan

 

1954

N311-P12

Khu I, Thị trấn Bảo Lạc – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

40

Nông Thị Mỹ

 

1957

N311-P12

Khu 10, Thị trấn Bảo Lạc  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

41

Tô Thị Ruyên

 

1940

B12

Bản Chuổng, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

42

Mông Thị Khoa

 

1944

N311-P12

Nà Đỏng, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

43

Mông Văn Đại

1933

 

C202

Thiêng Lầu, Xuân Trường  – Bảo Lạc

Khó khăn

Nhà tạm

44

Nông Thị Yên

 

1956

N311-P12

Khau Mắt, Phù Ngọc – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

45

Nông Thị Ngân

 

1955

N311-P12

Pác Bó, Trường Hà  – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

46

Hoàng Thị Quyên

 

1940

B5

Đông Mân, Phù Ngọc  – Hà Quảng

Khó khăn

Nhà tạm

47

Hoàng Thị Bới

 

1952

N311-P12

Thị trấn Hùng Quốc, Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

48

Dương Thị Sâu

 

1957

N311-P12

Hang Páo, Hùng Quốc – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

49

Nguyễn Thị Hậu

 

1955

N311-P12

Nà Rài, Cao Chương – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

50

Nông Thị Thân

 

1957

N311-P12

Hang Páo, Hùng Quốc – Trà Lĩnh

Khó khăn

Nhà tạm

51

Lương Bằng Giang

1955

 

N311-P12

Chộc Chẳng, Danh Sỹ Thạch An

Khó khăn

Nhà tạm

52

Tô Thị Dắn

 

1950

N311-P12

Vĩnh Quỹ – Hạ Lang

Khó khăn

Nhà tạm

53

Phạm Thị Vê

 

1955

N311-P12

Pắc Măn, Thị trấn Nguyên Bình

Khó khăn

Nhà tạm

54

Hoàng Thượng Láy

1952

 

N311-P12

Lang Môn, Nguyên Bình

Khó khăn

Nhà tạm

55

Nông Thị Bằng

 

1956

N311-P12

Cần Yên – Thông Nông

Khó khăn

Nhà tạm