Đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Hội Cựu TNXP Việt Nam

  • Đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu thăm Hội Cựu TNXP Việt Nam 1