Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017, ký kết chương trình hợp tác 2017-2019

  • Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017, ký kết chương trình hợp tác 2017-2019 1