Hướng dẫn khen thưởng năm 2022

Đăng lúc: 02-11-2022 5:02 Chiều - Đã xem: 122 lượt xem In bài viết

HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

Số  18  /HD- HCTNXPVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26   tháng  9  năm 2022

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tổng kết và Thi đua khen thưởng năm 2022

Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019- 2024 Ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ- HCTNXPVN ngày 31 tháng 7 năm 2020;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2022;

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam hướng dẫn công tác tổng kết và Thi đua, khen thưởng năm 2022 như sau:

 1. TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội năm 2022 trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới đề nghị Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố đánh giá báo cáo tổng kết theo các nội dung sau:

 1. Kết quả công tác Hội năm 2022

Đề nghị các Tỉnh, Thành hội tập trung thống kê, số liệu kết quả hoạt động Hội

trong năm 2022, điền vào dấu …trong hướng dẫn.

 1. Công tác tổ chức, kiểm tra

   – Tổng số hội viên … ..……trong đó: Nam…..…… Nữ………..

   – Tổng số…. tổ chức Hội được công nhận phiên hiệu TNXP;với……..hội viên

   – Số hội viên được kết nạp ….………….;

   – Số hội viên già yếu miễn sinh hoạt…………;

   – Tổng số tổ chức Hội cơ sở……xã, phường;……..huyện, thị;

   – Số cán bộ các cấp: tỉnh…….;huyện……… ;xã……….;

   – Số cán bộ đã được hưởng chế độ thù lao xã…;huyện…..;tỉnh…..

   – Bổ sung kiện toàn Ban Chấp hành……người;

   – Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cán bộ số lần…. ;số người …………;

   – Số….. lần thực hiện kiểm tra;số đơn thư khiếu kiện được giải quyết……

   – Số Hội Đại hội nhiệm kỳ trong năm: Cấp tỉnh……;cấp huyện…;cấp xã…..

 1. Công tác Tuyên truyền giáo dục

     – Đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên……;

     – Số lần…. tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục hội viên;

     – Tổ chức phát động phong trào thi đua……….?

     – Số di tích lịch sử TNXP hiện có….. đề nghị bảo tồn, tôn tạo…….;

 1. Phối hợp giải quyết chính sách đối với TNXP

     – Số TNXP …….được giải quyết chế độ, chính sách trợ cấp trong đó:

         + Trợ cấp một lần…………người;

         + Trợ cấp thường xuyên……….. người;

         + Trợ cấp mai táng phí………. người;

     – Số TNXP được giải quyết các chế độ thương binh liệt sỹ

         + Chế độ như thương binh……… người;

         + Liệt sỹ ………… người;

         + Nạn nhân nhiễm chất độc da cam điôxin……….. người;

         + Con cháu TNXP nhiễm chất độc da cam điôxin..………;

 1. Phong trào Vì Nghĩa tình đồng đội

     – Số hội viên gia đình cựu TNXP làm kinh tế giỏi………;

     – Những mô hình tiêu biểu của địa phương………

     – Vận động hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

        + Hỗ trợ nhà xây mới số lượng…….;Tổng số tiền………….

        + Hỗ trợ sửa chữa nhà số lượng …….;Tổng số tiền…………

     – Vận động tặng sổ tiết kiệm tổng số ………;Tổng số tiền………

     – Các hoạt động nghĩa tình đồng đội khác (thăm hỏi, mừng thọ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễm phí, thăm hỏi khó khăn hoạn nạn…)

     – Thăm viếng nghĩa trang, di tích lịch sử số lần….. ;số người………..

 1. Vận động quỹ Hội và công tác Nữ Cựu TNXP

     – Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội:

        + Tổng số tiền quỹ……….;

        + Bình quân ………/ người;

     – Công tác củng cố kiện toàn Ban công tác nữ…………….

     – Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để chăm lo, giúp đỡ nữ cựu TNXP.

     – Các phong trào nổi bật của công tác Nữ Cựu TNXP

 1. Tham gia các chương trình kinh tế- xã hội, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở

     – Tham gia các cuộc vận động do cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phát động tại địa phương.

     – Hội phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống số lần….tổ chức, số người….. tham gia;

     – Hội tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, Chính quyền;tiếp xúc cử tri, tham gia trực tiếp công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể…….người.

 1. Công tác thi đua, khen thưởng

     –Thực hiện cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”     

     – Phát động và thực hiện 2 phong trào thi đua: “Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi Cựu TNXP làm nhiều việc tốt”; “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội”

    – Đề nghị khen thưởng năm 2022

        + Trung ương Hội: Tập thể ……. cá nhân ……

        + UBND tỉnh, thành phố: Tập thể………. Cá nhân…….

        + Danh hiệu Nhà nước: Huân chương Lao động …..;Cờ thi đua Chính phủ….;Bằng khen của Thủ tướng…….  

 1. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

     1. Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2022

   Căn cứ vào kết quả phong trào thi đua các tỉnh, thành Hội xem xét đề nghị Trung ương Hội xem xét và tặng cờ thi đua xuất sắc trong năm 2022.

     Số lượng cờ thi đua xuất sắc năm 2022 theo Quy chế thi đua, khen thưởng chỉ tặng cho 1/3 tổng số các tỉnh, thành Hội trong cả nước (khoảng 20 cờ).

     2. Bằng khen của Trung ương Hội

  Số lượng bằng khen của Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố thực hiện theo phân bổ đính kèm.

Lưu ý: Để tạo điều kiện khen thưởng cho cơ sở, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội có thể xét tặng Bằng khen theo nguyên tắc: “Trung ương tặng bằng khen, địa phương lo kinh phí thưởng”.

3. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng

              a. Tặng cờ thi đua xuất sắc

        – Tờ trình đề nghị khen thưởng;

        – Bản tóm tắt thành tích;

        – Báo cáo thành tích có xác nhận của Hội đồng TĐKT tỉnh, thành phố.

 1. Tặng bằng khen của Trung ương Hội gồm:

       – Tờ trình

          – Danh sách tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng;

       – Biên bản họp Hội đồng thi đua Hội Cựu TNXP cấp tỉnh.

       – Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng

 1. Về thời gian:

Báo cáo tổng kết năm 2022 và Hồ sơ đề nghị khen thưởng, thời hạn cuối cùng ngày 15/11/2022 (theo dấu bưu điện);quá thời gian quy định nói trên Trung ương Hội không chịu trách nhiệm về khen thưởng năm 2022.

Thường trực Đoàn Chủ tịch đề nghị các Tỉnh, Thành hội triển khai tổ chức thực hiện theo hướng dẫn trên đây. Mọi vướng mắc đề nghị trao đổi với đồng chí Chánh văn phòng, Thường trực Thi đua, khen thưởng./.

Nơi nhận:     
– Các Tỉnh, Thành hội;
– Lưu VT.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH 

  Đã ký

 Ngô Văn Tuyến

PHỤ LỤC

Phân bổ số lượng Bằng khen năm 2022 đối với các tỉnh thành Hội

            (Kèm theo hướng dẫn số           /HD-HCTNXPVN ngày     tháng     năm 2022)

Số TT

 

Tỉnh, Thành hội

 

 

Số lượng

 

Tập thể

 

Cá nhân

 

Ghi chú

1

Hội Cựu TNXP tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

09

03

06

 

2

Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Giang

19

04

15

 

3

Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Kạn

11

03

8

 

4

Hội Cựu TNXP tỉnh Bạc Liêu

06

02

04

 

5

Hội Cựu TNXP tỉnh Bắc Ninh

15

05

10

 

6

Hội Cựu TNXP tỉnh Bến Tre

14

04

10

 

7

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Định

14

04

10

 

8

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Dương

05

 01

04

 

9

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Phước

10

03

07

 

10

Hội Cựu TNXP tỉnh Bình Thuận

13

04

09

 

11

Hội Cựu TNXP tỉnh Cà Mau

08

03

05

 

12

Hội Cựu TNXP tỉnh Cần Thơ

04

01

03

 

13

Hội Cựu TNXP tỉnh Cao Bằng

07

02

05

 

14

Hội Cựu TNXP thành phố Đà Nẵng

09

02

07

 

15

Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Lắk

15

05

10

 

16

Hội Cựu TNXP tỉnh Đắk Nông

06

02

04

 

17

Hội Cựu TNXP tỉnh Điện Biên

09

03

06

 

18

Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Nai

12

03

09

 

19

Hội Cựu TNXP tỉnh Gia Lai

13

04

09

 

20

Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Giang

06

02

04

 

21

Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Nam

14

05

09

 

22

Hội Cựu TNXP Thảnh phố Hà Nội

47

15

32

 

23

Hội Cựu TNXP tỉnh Hà Tĩnh

23

07

16

 

24

Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương

23

07

16

 

25

Hội Cựu TNXP thành phố Hải Phòng

20

06

12

 

26

Hội Cựu TNXP tỉnh Hậu Giang

02

 

02

 

27

Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình

11

03

08

 

28

Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên

17

06

11

 

29

Hội Cựu TNXP tỉnh Khánh Hòa

10

 03

07

 

30

Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang

07

02

05

 

31

Hội Cựu TNXP tỉnh Kon Tum

07

 02

05

 

32

Hội Cựu TNXP tỉnh Lai Châu

08

02

06

 

33

Hội Cựu TNXP tỉnh Lâm Đồng

11

03

08

 

34

Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn

12

03

09

*

35

Hội Cựu TNXP tỉnh Lào Cai

08

 03

 05

 

36

Hội Cựu TNXP tỉnh Long An

10

03

07

 

37

Hội Cựu TNXP tỉnh Nam Định

20

06

14

 

38

Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An

35

10

25

 

39

Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Bình

15

04

11

 

40

Hội Cựu TNXP tỉnh Ninh Thuận

07

02

05

 

41

Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Thọ

16

05

11

 

42

Hội Cựu TNXP tỉnh Phú Yên

08

02

06

 

43

Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Bình

24

07

17

 

44

Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam

20

06

14

 

45

Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ngãi

18

05

13

 

46

Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Ninh

11

03

08

 

47

Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng trị

13

04

09

 

48

Hội Cựu TNXP tỉnh Sóc Trăng

03

01

02

 

49

Hội Cựu TNXP tỉnh Sơn La

10

03

07

 

50

Hội Cựu TNXP TP Hồ Chí Minh

16

05

11

 

51

Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh

10

 03

07

 

52

Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Bình

28

08

20

 

53

Hội Cựu TNXP tỉnh Thái Nguyên

15

05

10

 

54

Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa

51

15

37

 

55

Hội Cựu TNXP tỉnh Thừa Thiên Huế

13

01

07

 

56

Hội Cựu TNXP tỉnh Tiền Giang

12

03

09

 

57

Hội Cựu TNXP tỉnh Tuyên Quang

10

03

07

 

58

Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Long

06

01

05

 

59

Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc

15

04

11

 

60

Hội Cựu TNXP tỉnh Yên Bái

10

03

07

 

61

Hội Cựu TNXP tỉnh An Giang

01

 

01

 

62

Hội Cựu TNXP tỉnh Đồng Tháp

01

 

01

 

63

Hội Cựu TNXP tỉnh Trà Vinh

01

 

01

 

 

Tổng cộng

824

237

587

 

 

Download văn bản: Download