So sánh một số nội dung mới về viết hoa của Nghị định 30/2020/NĐ-CP với Thông tư 01/2011/TT-BNV

Đăng lúc: 06-03-2024 9:30 Sáng - Đã xem: 78 lượt xem In bài viết

Nội dung

so sánh

Thông tư

01/2011/TT-BNV

Nghị định

30/2020/NĐ-CP

Viết hoa

vì phép

đặt câu

Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh:

– Sau dấu chấm câu (.);

– Sau dấu chấm hỏi (?);

– Sau dấu chấm than (!);

– Sau dấu chấm lửng (…);

– Sau dấu hai chấm (:);

– Sau dấu hai chấm trong ngoặc kép (: “…”) và khi xuống dòng.

Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh:

– Sau dấu chấm câu (.);

– Sau dấu chấm hỏi (?);

– Sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng.

=> Như vậy, chỉ khi dùng 4 loại dấu câu này thì người viết mới phải viết hoa, còn các dấu khác thì viết chữ cái đầu bình thường.

 Viết hoa

 tên địa lý 

Trường hợp viết hoa đặc biệt: Thủ đô Hà Nội.

Trường hợp viết hoa đặc biệt ngoài Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

=> Bổ sung thêm trường hợp viết hoa đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.

Viết hoa

các trường

hợp khác

Không có Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt

Danh từ thuộc trường hợp đặc biệt: Nhân dân, Nhà nước.

=> Bổ sung so với quy định cũ là danh từ thuộc trường hợp đặc biệt

Viết hoa

các trường

hợp khác

(Tên các

loại văn bản)

Trường hợp viện dẫn các điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của điều, khoản, điểm

Ví dụ:

– Căn cứ Điều 10 Bộ luật Lao động…

– Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Luật Giao dịch điện tử…

 

Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

Ví dụ:

– Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 103 Mục 5 Chương XII Phần I của Bộ luật Hình sự.

 

=> Quy định hiện hành: viết hoa chữ cái đầu của phần, chương, mục, tiểu mục, điều.

 

 

Viết hoa

các trường

hợp khác

(Tên gọi

các tôn giáo,

giáo phái,

ngày lễ

tôn giáo)

Hướng dẫn viết hoa tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo

bỏ quy tắc bắt buộc viết hoa trong tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo trong các văn bản hành chính.

=> Bỏ quy tắc bắt buộc viết hoa trong tên gọi các tôn giáo, giáo phái, ngày lễ tôn giáo.