Danh sách Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH 

(Khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024)

TT

Họ tên

Chức danh

Ảnh

1

Vũ Trọng Kim

Chủ tịch

2

Thân Đức Nam

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Quang Trung

Phó Chủ tịch

4

Ngô Văn Tuyến

Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức- Kiểm tra và Tuyên truyền

5

Lê Văn Hòa

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng

6

Nguyễn Cao Vãng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách và Phong trào kinh tế