Quy trình, thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong

Đăng lúc: 20-03-2018 1:08 Chiều - Đã xem: 146 lượt xem In bài viết

Hỏi:

 Ở địa phương có một số đơn vị hoạt động không còn giấy tờ gốc để xác định phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong (TNXP), nay muốn xác định phiên hiệu TNXP thì trình tự, thủ tục phải thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Ngày 25/11/2014 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 18/2014/TT-BNV quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác nhận phiên hiệu. Các bước trình tự, thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP thực hiện như sau:

  1. Cử tổ công tác để tổ chức khảo sát nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, đánh giá tư liệu (các văn bản pháp lý (nếu có), tài liệu lịch sử địa phương, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Thanh niên xung phong Việt Nam (1950 – 2001), hồ sơ cá nhân và ý kiến bằng văn bản của những nhân chứng là cán bộ lãnh đạo và người hoạt động trong đơn vị) để lập báo cáo về quá trình thành lập, hoạt động của đơn vị cần xác định phiên hiệu.
  2. Tổ chức họp thảo luận, xem xét các tài liệu và ý kiến nhân chứng về đơn vị cần xác định phiên hiệu đơn vị TNXP. Nếu đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh thành lập, quản lý và hoạt động trong phạm vi tỉnh thì UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức cuộc họp; nếu đơn vị thuộc cơ quan cấp trung ương thành lập, quản lý thì báo cáo để cơ quan cấp trung ương chủ trì tổ chức cuộc họp. Đối với đơn vị đã giải thể thì cơ quan quản lý cấp trên chịu trách nhiệm tổ chức việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP; nếu tổ chức cấp trên của đơn vị đã chuyển đổi hoặc giải thể thì cơ quan, đơn vị kế thừa tiếp theo chịu trách nhiệm tổ chức việc xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP.
  3. Các cơ quan liên quan về giải quyết xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP:

– Trung ương: Đại diện lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải,….

– Địa phương: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn, Hội Cựu TNXP tỉnh và các cơ quan liên quan: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện, …; lãnh đạo đơn vị (đối với đơn vị chưa giải thể hoặc kế thừa) và các nhân chứng lịch sử là những người đã hoạt động thuộc đơn vị, cán bộ lãnh đạo liên quan đến thành lập, quản lý đơn vị cần xác nhận phiên hiệu.

  1. Trên cơ sở ý kiến thảo luận và kết luận tại cuộc họp trên, đối chiếu với các tiêu chí quy định tại các Điều của Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ. Hội Cựu TNXP tỉnh làm việc với Sở Nội vụ tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra văn bản xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP thuộc thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP.
  2. Báo cáo kết quả xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP về Bộ Nội vụ, Hội Cựu TNXP Việt nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan (bằng Quyết định xác nhận) để tổng hợp, theo dõi thực hiện chế độ, chính sách.
  3. Khi xác định được phiên hiệu đơn vị TNXP thì đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ.

                                                              BAN CHÍNH SÁCH