DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tỉnh Bắc Kạn (từ 123-182)

Đăng lúc: 07-10-2020 1:41 Chiều - Đã xem: 81 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
123 LÝVĂN CAO 1950 Bằng Lang – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
124 HOÀNG THỊ CÁT 1952 Thượng Giáo – Ba Bể C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
125 MATHị CHẨY 1954 Phong Huân – ChợĐồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
126 PHẠM THỊ CHIÊN   Dương Phong – Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
127 NÔNG THỊ ĐANH 1953 Ra Ban – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
128 ĐỊCH XUÂN DONG   VI Hương – Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
129 NGUYỄN BINH DUNG 1953 Ngọc Phai – ChợĐồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
130 NÔNG VĂN DƯƠNG 1955 Tân Lập – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
131 TÔ THỊ GIÁP 1954 Đại Sao – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
132 HOÀNG THỊ HẠO 1955 Thương Giao – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
133 VŨ THỊ HIỆN 1955 Nam Cường – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
134 TRẦN THỊ HOA   TúTrĩ- Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
135 VIVĂN HOÀ 1955 Thị trấn Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
136 NÔNG THỊ HOÀ 1956 Quang Bách – ChợĐồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
137 LÝTHỊ HỔNG 1955 Nguyên Phúc – Bạch Thông C913N91 Bắc Thái 27-12-1972
138 NGUYỄN THỊ HỔNG   Thị xã Bắc Kạn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
139 HÀ VĂN KINH   Thanh Mai – Chợ Mới C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
140 HÀ THỊ KỲ 1953 Bằng Phúc-Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
141 MATHị LÂM 1953 Nghĩa Ta – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
142 TRƯƠNG THỊ LEN   Vũ Muộn – Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
143 NGUYỄN THỊ LOAN   Con Minh – Na Rỳ C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
144 HÀ VĂN 1950 Thanh Mai – Bạch Thông C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
145 LONG THỊ MỴ 1953 VI Hương – Bạch Thông C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
146 TRIỆU THỊ NAI 1955 VI Hương – Bạch Thông C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
147 NGUYỄN THỊ NĂNG 1951 Địa Linh – Ba Bể C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
148 ĐOÀN THỊ NGA   Nông Thượng – T.X B.Kạn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
149 NÔNG THỊ NGA 1950 Hưu Thạc – Na Rỳ C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
150 NGUYỄN THỊ NGÂN   Na Rỳ    
151 MA THỊ NGHI 1954 Ngọc Phai – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
152 NGUYỄN DUY NGỌ 1940 Kim Phủ – Na Rì   20-08-1968
153 HOÀNG THỊ NGOÀNG 1954 Quảng Bạch – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
154 MA VĂN NGUYÊN 1944 Quang Bách – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
155 TRẦN VĂN NHẠN   Thị xã Bắc Kạn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
156 HOÀNG THỊ NHÈN   Lục Bình – Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
157 HÀTHị NON 1954 Đồng Phúc – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
158 HOÀNG THỊ PHÂN 1955 Nguyên Phúc – Bạch Thông C913N91 Bắc Thái 27-12-1972
159 TÔ THỊ PHÙNG 1956 Phong Huân – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
160 ĐỔNG THỊ SÂM   Cốc Đán – Ngân Sơn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
161 HÀ THỊ SẦM   Huyên Tụng – T.X Bắc Kạn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
162 TRẦN THỊ SINH   Thị xã Bắc Kạn C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
163 TRIỆU VAN SINH 1955 Thương Giáo – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
164 MA NGỌC SON 1947 Đồng Viên – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
165 NÔNG VĂN SON 1953 Xuân Lạc – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
166 PHÙNG THỊ TẤM   Nam Mẫu – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
167 MA THỊ TÂY 1954 Lương Bằng – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
168 LÊ THỊ THI 1953 Phương Viên – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
169 LÝ NGUYÊN THANH   Đồng Phúc – Chợ Rã    
170 NGUYỄN THỊ THONG   Sỹ Bình – Bạch Thông C933N92 Bắc Thái 9/8/1968
171 LÝTHị THỜI 1954 Đồng Lạc-Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
172 NGUYỄN THẾ TƯỞNG 1949 Con Minh – Na Rỳ C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
173 LẠC VĂN TIẾN 1944 Lương Bằng – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
174 NÔNG THỊ TINH 1952 Đồng Xá – Na Rỳ C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
175 LA THỊ TOẺ 1953 Phương Viên – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
176 NÔNG THỊ TỐT 1955 Nam Mau – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
177 DOÃN THỊ TUYẾT 1954 Phương Viên – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
178 LƯU THỊ TƯOI 1955 Đại Sao – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
179 NGUYỄN THỊ VÂN   Thanh Mai – Bạch Thông    
180 TRIỆU VĂN VIỆT 1948 Đồng Lạc-Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
181 HOANG QUANG VỌNG 1951 Đồng Phúc – Chợ Rã C915N91 Bắc Thái 24-12-1972
182 TRANG VĂN VUI 1950 Tân Lập – Chợ Đồn C915N91 Bắc Thái 24-12-1972

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong