DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Tuyên Quang (424)

STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
424 TRẦN KIM XUYÊN   Ỷ La-TX Tuyên Quang    

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong