DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Vĩnh Phúc (từ 425 – 438)

Đăng lúc: 26-02-2021 10:23 Sáng - Đã xem: 74 lượt xem In bài viết
STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
425 NGUYỄN VĂN BỐN   Đồng Cương – Yên Lạc   1954
426 NGUYỄN VĂN CHUYỂN 1937 Vân Hội – Tam Đảo C328 BXD 67 9/6/1968
427 KIM THỊ Cừ   Bình Định – Yên Lạc   1954
428 TRẦN ĐỨC LỘC 1948 Bình Xuyên   16-06-1968
429 BÙI VĂN ÍCH   Thanh Lãng – Bình Xuyên   1954
430 CAO ĐẮC MAI   Ngũ Kiên-Vĩnh Tường   1954
431 NGUYỄN VĂN NGOAN 1942 Phúc Thắng – TX Phúc Yên   23-07-1968
432 NGUYỄN CAO NHÂN   Ngũ Kiên – Vĩnh Tường   1954
433 NGUYỄN VĂN NHIỄU 1945 Yên Phương – Yên Lạc Đ2 BXD 67 19-04-1968
434 NGUYỄN ANH SẢO 1939 Hồng Phương-Yên Lạc   12/8/1968
435 NGUYỄN VĂN TẤT   Trung Hà-Yên Lạc   1954
436 NGUYỄN VĂN THANH 1947 Sơn Lôi – Bình Xuyên Đ5 BXD 67 19-08-1968
437 ĐINH VĂN THUẬN 1947 Duy Phiên – Tam Đảo BXD 67 6/1/1968
438 ĐỖ GIA TỰ 1945 Vĩnh Thịnh – Vĩnh Tường Đ89 17-10-1969

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong