DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Yên Bái (442)

STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
442 PHẠM GIA TỈNH 1941 Yên Bình   7/8/1968

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong