DANH SÁCH LIỆT SỸ TNXP trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm: Lạng Sơn (từ 439 – 441)

STT Họ và tên liệt sĩ Năm sinh Quê quán Đơn vị Ngày hy sinh
439 HÀ VIẾT ÂN 1937 Văn Lãng   29-08-1968
440 HOÀNG VĂN CHÂU 1948 Hoàng Việt – Văn Lãng   16-06-1968
441 HỨA VĂN TÁY 1942 Thuỵ Hùng – Văn Lãng   7/8/1968

Theo sách Huyền thoại Thanh niên xung phong